košarica je prazna
Dobrodošli! Prijavite se ili Registrirajte se.
 
Svi proizvodi:21665 Kom
Trenutni posjetitelji:733 osoba
Aktualni Katalog
Naše usluge

Opći uvjeti korištenja usluge online kupovine na www.edigital.hr web stranici


Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.edigital.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Obavještavamo Vas, da kupnja akcijskih proizvoda je ograničena. Kupcima možemo osigurati samo jedan komad po tipu proizvoda!

1. OPĆE ODREDBE
Svi podaci na Internet stranici www.edigital.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Točne informacije možete pronaći na stranicama proizvođača.
Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, jamstva, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.edigital.hr i online kupnje.
1.1. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:
Prodavatelj: trgovačko društvo Extreme Digital Adria d.o.o. za trgovinu i usluge, Kovinska 4/a, HR-10 090 Zagreb, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080816172, osobni identifikacijski broj (OIB): 67603909448, temeljni kapital 503.700,00 HRK, IBAN: HR7824840081106296943, otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, Hrvatska www.edigital.hr - znači Internet stranica u vlasništvu Prodavatelja
Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.edigital.hr
Posjetitelj Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.edigital.hr te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda
Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno
Korištenje www.edigital.hr : pristup stranici www.edigital.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, ponude, proizvodu i /ili ostvarivanja Internet trgovine
Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.edigital.hr
Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.edigital.hr, a koje je moguće kupiti putem online kupovine.
Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).
1.2. 1.2. Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.
1.3. 1.3. Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda, kad Prodavatelj kao elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca
1.4. 1.4. Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih Proizvoda isključivo na istom području.
1.5. 1.5. Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO) te zajedno sa podacima objavljenim na Internet starnici www.edigital.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem www.edigital.hr smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI
2.1. Korisnik se obvezuje da neće -Koristiti Internet stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima
-Unositi na Internet stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.
2.2. 2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.
Fotografije prikazane na www.edigital.hr samo su ilustrativne prirode. Fotografije, tekstovi, te ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, niti na bilo koji drugi način koristiti bez suglasnosti Prodavatelja. Prodavatelj zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.
2.3. Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice
2.4. 2.4. Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.edigital.hr, pod uvjetom javne objave na www.edigital.hr Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
2.5. 2.5. Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.edigital.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.
2.6. 2.6. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.
2.7. 2.7. Prilikom korištenja www.edigital.hr Internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.

3. ONLINE KUPOVINA
3.1. 3.1. Prilikom prve narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrirati na Internet stranici www.edigital.hr. Korisnik Internet stranice www.edigital.hr dužan je registrirati radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Registracijom korisnik potvrđuje:
Da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.
Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
Da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka , obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprečavanja eventualnih zlouporaba
Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na E-mail Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i E-maila.
3.2. Prodavatelj se obvezuje na www.edigital.hr Internet stranici redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu upututi prigovori, maloprodajnoj cijeniu robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinm rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvrašavaja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima
3.3. 3.3. Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba ZZP-a potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.
3.4. Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja, ukoliko Kupac zaboravio svoju lozinku, ili će isti postat poznat trećoj osobi. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave, na Osobnoj stranici, gdje možete pogledat i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih promjene registriranih podataka
3.5. 3.5. Detaljno objašnjenje procesa online kupovine Kupac može dobiti odabirom linka „Upute za online kupovinu “ (koji se nalazi kraj svakog Proizvoda) te koje čine sastavni dio ovih Općih uvjeta
3.6. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-maila, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

4. CIJENE PROIZVODA
4.1. Sve cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV.
4.2. Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca
4.3. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.
4.4. Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti raspordaju, dnevne ili tjedne akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode..
4.5. 4.5. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.

5. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA
5.1. Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti putem gotovine, putem platnih kartica te virmanom.
5.2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka gotovine, autorizacije od strane izdavatelja kartice, a kada se plaća virmanom u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.
5.3. Ukoliko je ugovoreno plaćanje sa predujmom, tada se dio predujma, koji ne prelazi 10% od vrijednosti kupljene robe, smatra kaparom, sukladno čl. 303. Zakona o obveznim odnosima te Prodavatelj ima pravo zadržati kaparu u slučaju da Kupac odustane od kupnje.
5.4. Ukoliko Prodavatelj ne isporuči proizvod u roku od 30 dana dužan je Kupcu prigodom isporuke Proizvoda obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke Prodavatelja za oročene štedne uloge na 3 mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isporuke Proizvoda.
5.5. U slučaju da Prodavatelj ne moež isporučiti proizvod dužan je vratiti Kupcu uplaćeni predujam te obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke Prodavatelja za oročene štedne uloge na 3 mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isplate, a najsklanije u roku od 7 dana od kada je zastupilo zakašnjenje..

6. JAMSTVO I SERVISI
6.1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na www.edigital.hr Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.
6.2. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog Proizvoda nalaze se u jamstvenom listu kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom. .
6.3. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju može podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu E-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja.

7. DOSTAVA
7.1. Dostava se vrši samo za područje Republike Hrvatske
7.2. Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe.
7.3. Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu najdulje u roku od 4 dana, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12 sati od ponedjeljka do petka, radnim radnom, računajući od dana uplate. U slučaju nemogućnosti dostave naručenog Proizvoda ili pomicanja termina isporuke, Prodavatelj Kupca obavještava putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim problemima te se dogovara novi termin isporuke ili se vraća uplaćeni iznos u cijelosti. Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.
7.4. Cijene dostave istaknute su na Internet stranici www.edigital.hr i u njima je sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj je cijene dostave formirao temeljem težine proizvodaa.
7.5. Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog, te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. Potpisom dostavnice i primitkom računa Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.
7.6. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.
7.7. Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate Proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list, izjavu o sukladnosti proizvoda ), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
7.8. Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

8. RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA
8.1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovoro kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovra na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda. od strane Kupca, Pisanu obavijest o raskidu ugovora Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju. U tom slučaju, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja. Preduvjet ovakvog raskida je da proizvod nije korišten.
8.2. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača.
8.3. Kupac ima pravo na povrat Proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju :
    a. Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;
    b. Kada je isporučen oštećeni Proizvod.
8.4. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, Proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). Kupac je Proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu: Extreme Digital Adria d.o.o. za trgovinu i usluge, Kovinska 4/a, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

9. RASPRODANI ARTIKLI
9.1. U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe E-mailom ili telefonom, te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
10.1. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika www.edigital.hr stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.
10.2. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu. Prilikom registracije, Korisnik daje osobnu suglasnost za obradu podataka u naprijed navedene svrhe. Korisnik time ujedno izjavljuje i svoju suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi.
10.3. Korisnikovi osobni podaci štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.
10.4. Prodavatelj jamči da E-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.
10.5. Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.
10.6. Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

11. PODNOŠENJE PISANIH PRIGOVORA
11.1. Sukladno čl. 10 ZZP, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte, faxa ili elektroničke pošte na adresu Prodavatelja 10000 Zagreb, Kovinska 4/a ili na adresu elektroničke pošte Prodavatelja shop@edigital.hr te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

12. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE
12.1. Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.
12.2. Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda
12.3. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu
12.4. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Zagreb, 2014. lipanj 13.Za pdf dokument kliknite ovdje:
OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE